Panjabrao dakh live : आजचा हवामान अंदाज

Panjab dakh,panjabrao dakh, पंजाब डख, पंजाबराव डख, hawaman andaj, हवामान अंदाज

हवामान अंदाज 👇

🔴 30 ऑगस्ट पर्यंत राज्यात भाग बदलत पाऊस पडणार.

🔴 खाली दिलेल्या गावांच्या 15 ते 30 किलोमीटरच्या परिसरात पाऊस पडणार आहे. म्हणून हा अंदाज लक्षात घ्यावा.

यवतमाळ,चंद्रपूर,भंडारा , नागपूर , अमरावती ,अकोला , बोरगाव मंजू, वाशीम , रिसोड , पुसद, कळमनुरी , औढा , जिंतूर , देऊळगाव राजा , सिंदखेड राजा , टेंभुर्णी , हसनाबाद ,जाफ्राबाद , सिल्लोड , मोहोरा , जळगाव , चाळीसगाव , वैजापूर , धुळे , मालेगाव , अमळनेर , पाचोरा

आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा

कोपरगाव , श्रीरामपूर , शिर्डी , अहमदनगर , आष्टी , राहुरी , जालना , छत्रपती संभाजीनगर , पाचोड , परतूर , मंठा , पैठण , पाथर्डी , गेवराई , बीड , पाटोदा , येरमाळा , करमाळा , पंढरपूर , सोलापूर , इंदरपूर , परांडा , अकलूज , सांगली , म्हसवड , कांती , लातूर , शिरूर , कासार ,

आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा

अमरापूर , उदगीर , जळकोट , श्रीगोंदा , कष्टी , पाथर्डी , धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर ,पंढरपूर , कांती , उदगीर , मोहोळ , मुखेड , निजामाबाद, धर्माबाद , परभणी , सेलू , पाथरी , मंठा , जिंतूर , सोनपेठ , गंगाखेड, वसमत , माजलगाव, गेवराई , वादवंडी ,

आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा

वरील दिलेल्या गावांच्या आजूबाजूला सगळीकडे पाऊस पडणार आहे म्हणून हा अंदाज लक्षात घ्यावा.

माहितीस्तव 👇

🔴 शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की वेळ ,ठिकाण, दिशा ,बदलते माहीत असावे.


आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा

नाव : पंजाब डख
हवामान अभ्यासक
मु.पो. गुगळी धामणगाव ता . सेलू जि. परभणी 431503 (मराठवाडा)


Yojna : विहीरीसाठी 100% अनुदान – येथे पहा